Skip to content

Standardvillkor för inköpsorder

 NORCK INC DBA BAUCOR® INC AND NORCK GMBH STANDARD VILLKOR FÖR KÖPORDER

 

1. ACCEPTERANDE OCH FULLSTÄNDIG AVTAL. Denna beställning är Köparens erbjudande till Säljaren och är inte ett godkännande av Köparen av något erbjudande att sälja från Säljaren eller av några villkor i något sådant erbjudande. Säljaren accepterar detta erbjudande genom att (a) utföra och returnera bekräftelsekopian, eller (b) leverera någon av varorna som beställts häri eller (c) utföra någon av de tjänster som beställts häri. Eventuella ytterligare eller andra villkor som föreslås av Säljaren invändas och avvisas såvida inte köparen uttryckligen har gett sitt skriftliga samtycke. Denna beställning är en fullständig och exklusiv redogörelse för villkoren i avtalet mellan säljare och köpare.

 

2. PACKNING OCH FRAKT. Alla varor ska förpackas, klassificeras och förstärkas för att förhindra skador eller försämring i enlighet med enhetliga fraktklassificeringsregler och föreskrifter och transporttariffer. Inga avgifter kommer att betalas av köparen för förberedelse, packning, packning eller frakt om det inte anges separat i beställningen. Alla försändelser som ska vidarebefordras på en dag via en rutt ska konsolideras och skickas för att skydda lägsta transportavgift. Varje container ska vara löpande numrerad och märkt med ordernummer och lagerplats. Container- och ordernummer ska anges på fraktsedeln. Två kopior av förpackningssedlar med ordernummer ska bifogas nr 1 container för varje försändelse. Varor som säljs FOB leveransplats, ska skickas inhämtat, om inte annat anges vid beställningen. Säljaren ska inte göra någon deklaration om värdet av levererade varor, utom vid lägsta betyg.

Fraktbeskrivning av gods ska beskrivas i Uniform Freight Classification of Carrier Tariffer och inte med handelsnamn eller tekniskt namn. Fraktkostnader för varor på restorder betalas endast till den kurs som skulle ha varit tillämplig om hela beställningen hade skickats på en gång. Alla överskjutande kostnader ska bäras av säljaren.

 

3. AVBOKNING. Tid är avgörande i denna ordning. Köparen förbehåller sig rätten att annullera denna beställning, eller någon del av denna beställning, utan ansvar, om; (1) leverans inte sker när och enligt vad som anges; (b) Säljaren underlåter att uppfylla kontraktsåtaganden avseende exakt tid, pris, kvalitet eller kvantitet; (c) Säljaren upphör att bedriva sin verksamhet i den normala affärsverksamheten; (d) Säljaren är oförmögen att uppfylla sina skyldigheter när de förfaller; (e) förfaranden inleds mot säljaren enligt konkurslagstiftningen eller andra lagar som hänför sig till fordringsägarnas lättnad; (f) en konkursförvaltare är utsedd eller ansökt av säljaren; eller (g) någon överlåtelse görs av Säljaren till förmån för borgenärerna. Köparen förbehåller sig också rätten att avbryta av andra skäl som tillåts enligt Uniform Commercial Code som gäller i den stat där köparen har undertecknat denna beställning.

 

4. FAKTURA OCH BETALNING. En separat faktura ska utfärdas för varje försändelse. Om inte annat anges i denna beställning, ska ingen faktura utfärdas före leverans av varorna och ingen betalning ska göras före mottagandet av både varorna och en korrekt faktura. Tillämpliga rabattperioder ska beräknas från dagen för mottagandet av varorna och en korrekt faktura till det datum Köparens check skickas. Om inte frakt och andra avgifter specificeras, ska rabatt tas på hela fakturabeloppet.

 

5. GARANTIER. Säljaren garanterar att:

a. Pris. Priserna för de varor som säljs till Köparen under denna beställning är inte mindre förmånliga än de som för närvarande gäller för andra kunder för samma eller liknande artiklar i jämförbara eller mindre kvantiteter.

b. Kvalitet. Alla varor som levereras under denna beställning kommer att uppfylla kraven i denna beställning (inklusive alla tillämpliga beskrivningar, specifikationer och ritningar), kommer att vara fria från defekter i material och utförande och kommer, i den mån det inte tillverkas enligt detaljerade mönster av köparen, vara fri från defekter i design och lämplighet för de avsedda ändamålen, och säljarens garantier och eventuella mer förmånliga garantier, servicepolicyer eller liknande åtaganden från säljaren ska vara verkställbara av köparens kunder och användarna av köparens varor, samt av köparens varor. Köpare;

c. Efterlevnad av lagar. Vid genomförandet av denna order kommer Säljaren att följa alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar och alla lagliga order, regler och förordningar enligt dessa, inklusive Fair Labor Standards Act, 1938, med ändringar (29 USC Sec 201-219) ), Walsh-Healey Public Contracts Act, med ändringar (41 USC Sec 34-45), Contract Work House Standards Act (40 USC Sec. 327-330), Occupational Health and Safety Act (Pub L 91-596), och alla lagliga regler och förordningar enligt dessa, och, på sin faktura eller i annan form som är tillfredsställande för köparen, ska säljaren lämna in certifiering med alla tillämpliga krav i avsnitten 6, 7 och 12 i Fair Labor Standards Act, i dess ändrade lydelse, och av förordningar och order från US Department of Labor utfärdade enligt avsnitt 14 däri.

 

6. ERSÄTTNING OCH FÖRSÄKRING

a. Patentskadeersättning. Säljaren ska på sin bekostnad skydda, försvara och hålla köparen, köparen skadeslös's kunder och köparens användare's varor mot alla anspråk och förfaranden som påstår intrång i något amerikanskt eller utländskt patent av varor som levererats enligt denna order, och säljaren ska hålla dem oskadliga från eventuella skulder och förluster som uppstår, förutsatt att säljaren är rimligen underrättad om sådana anspråk och förfaranden. Säljare's skyldighet ska inte gälla varor tillverkade enligt detaljerade mönster tillhandahållna av köparen och inte heller någon intrång som härrör från användning eller försäljning av varor i kombination med varor som inte levererats av säljaren om ett sådant intrång inte skulle ha inträffat genom användning eller försäljning av sådana varor endast för det ändamål för vilket de utformades eller såldes till köparen. Säljare's skyldighet gäller endast den amerikanska regeringen och den brittiska regeringen om och i den utsträckning Köparen har samtyckt till att hålla den amerikanska regeringen och den brittiska regeringen skadeslös.

b. Allmän skadestånd. Säljaren ska på dennes bekostnad hålla köparen skadeslös och rädda köparen från allt ansvar, krav, orsaker till talan eller anspråk, vare sig de är välgrundade eller på annat sätt, inklusive kostnaden för att försvara densamma, för kroppsskada på någon person eller skada på egendom, antingen verklig eller personlig, tillhörande vem som helst som på något sätt härrör från, under loppet av eller i samband med de varor eller tjänster som köpts under detta eller Säljarens verksamhet vid genomförandet av bestämmelserna och villkoren i detta Avtal.

c. Försäkring. Säljaren ska upprätthålla sådan offentlig ansvarsförsäkring, inklusive produktansvar, genomförda operationer, entreprenörers ansvar och skyddsansvar, bilansvarsförsäkring (inklusive icke-ägd bilansvar) och ersättning för arbetare, och arbetsgivaransvarsförsäkring som på ett adekvat sätt skyddar köparen mot sådan skada, ansvar. , fordringar, förluster och kostnader (inklusive advokatarvoden) som beskrivs i denna punkt 6. Säljaren samtycker till att skicka in försäkringsbevis som styrker dess försäkringsskydd när köparen begär det.

 

7. INSPEKTION OCH AVVISNING. Alla varor, utom varor som inspekteras och accepteras av regeringen vid källan för direkt leverans till staten, är föremål för slutlig inspektion och godkännande av köparen på destinationen, trots eventuell betalning eller tidigare inspektion vid källan. Sådan inspektion kommer att göras eller föregående inspektion vid källan. Sådan kontroll kommer att göras inom rimlig tid efter mottagandet av varor.

Köparen ska meddela Säljaren om några varor som levereras under detta avvisas, och på Köparens val och Säljarens risk och bekostnad ska sådana varor innehas av Köparen eller returneras till Säljaren. Ingen ersättning eller korrigering av varor som inte överensstämmer ska göras av Säljaren såvida inte köparen har godkänt det skriftligen.

 

8. ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. Eventuella avvikelser, utelämnanden eller otydlighet i ritningar, specifikationer eller inköpsorder måste hänvisas till köparen för skriftlig tolkning innan denna beställning behandlas. Köparen har rätt att när som helst före slutförandet av beställningen göra ändringar i kvantiteter, i ritningar och specifikationer, i leveransplaner, samt i metoder för leverans och förpackning. Om sådana förändringar orsakar en ökning eller minskning av priset eller i den tid som krävs för utförandet, ska Säljaren omedelbart meddela Köparen detta skriftligen och en rimlig justering ska göras. Ändringar är inte bindande för köparen såvida det inte framgår av ett meddelande om ändring av inköpsorder och utfärdat och undertecknat av köparen.

 

9. FORCE MAJEURE. Säljaren ska inte hållas ansvarig för någon försening eller underlåtenhet att leverera någon eller alla varor som omfattas av denna inköpsorder i händelse av förseningar eller misslyckanden orsakade av statliga bestämmelser, arbetskonflikter, strejker, krig, upplopp, uppror, inbördes tumult, mobilisering , explosion, brand, översvämning, olycka, storm eller någon gudshandling, misslyckande med skördar eller förnödenheter, förseningar av vanliga transportörer, embargon eller andra orsaker utanför säljarens rimliga kontroll. På samma sätt ska Köparen inte hållas ansvarig för underlåtenhet att ta emot varorna av någon av ovanstående orsaker, eller andra orsaker utanför Köparens rimliga kontroll om de gör det kommersiellt ogenomförbart för Köparen att ta emot eller använda varorna i tid. Om endast en del av Säljarens kapacitet att prestera är ursäktad enligt denna paragraf, måste Säljaren fördela produktion och leveranser mellan sig själv och sina olika kunder då under kontrakt för liknande varor under perioden. Fördelningen ska ske på ett rättvist och rättvist sätt. Om antingen säljaren eller köparen gör anspråk på en ursäkt för bristande prestanda enligt denna paragraf, måste den meddela den andra parten skriftligt. Säljaren är inte skyldig att sälja eller köparen skyldig att vid ett senare tillfälle köpa den del av varorna som Säljaren inte kan leverera eller köparen inte kan ta emot eller använda på grund av någon av de ovan nämnda orsakerna. Inga varor får erbjudas av Säljaren efter utgången av de villkor som anges i denna inköpsorder utan Köparens medgivande.

 

10. KRAV PÅ FEDERALA UNDERLEVERANTÖRER. Säljaren ska följa alla federala krav som är tillämpliga på federala underleverantörer, inklusive men inte begränsat till de krav som hänför sig till lika möjligheter till anställning, underleverantörer för minoritetsföretag, underleverantörer för småföretag, underleverantörer av arbetskraftsöverskott och ren luft och vatten, och på begäran av köparen ska säljaren utföra och ska vara bunden av eventuella certifieringar eller avtal som innehåller sådana krav i former som godkänts av köparen.

 

11. UPPDRAG. Ingen överlåtelse av några rättigheter, inklusive rättigheter till pengar som förfaller eller kommer att förfalla enligt detta, eller delegering av eventuella skyldigheter enligt denna order ska vara bindande för Köparen tills dess skriftliga medgivande har erhållits.

 

12. INSTALLATION. Om denna order kräver att Säljaren tillhandahåller tjänster av sin chefsexpert eller annan anställd i samband med installationen eller någon annan fråga enligt denna order för att utföra arbete i Köparens lokaler, samtycker Säljaren, oavsett om en separat avgift därför tas ut eller inte, att sådan arbetsledare , expert eller annan anställd hos säljaren, vid utförandet av sådana tjänster, är inte och ska inte anses vara köparens agent eller anställd. Säljaren tar fullt ansvar för sina handlingar och försummelser och samtycker till att rädda Köparen oskadlig från alla anspråk som uppstår därav. Säljaren tar exklusivt ansvar för alla löneskatter eller andra skatter som åläggs arbetsgivaren av en federal eller statlig lag.

 

13. MINSKAP PRIS. Köparen ska vara skyddad mot sjunkande priser på den ej levererade delen av denna order. Säljaren kan välja att möta prissänkningar från andra leverantörer eller sina egna lägre priser till andra köpare, men om Säljaren vägrar att göra det har köparen rätt att annullera hela eller hela beloppet för denna beställning utan kostnad för köparen.

14. MEDDELANDE OM ARBETSTVIST. Närhelst säljaren vet att en faktisk eller potentiell arbetskonflikt kan försena denna beställning, ska säljaren omedelbart meddela och skicka all relevant information till köparen. Säljaren ska infoga innehållet i hela denna klausul, i alla underkontrakt som en arbetskonflikt kan försena denna beställning. En underleverantör behöver dock endast meddela sin nästa högre nivå entreprenör.

 

15. RENGÖRING AV MATERIAL AVSEDD FÖR OFFENTLIG UTGIFT. Inget pressmeddelande, inklusive fotografier och film, annonser, offentligt tillkännagivande, förnekande eller bekräftelse av samma eller någon del av föremålet för denna beställning eller någon fas av något program under denna, ska göras utan föregående skriftligt godkännande från Köparen.

 

16. TILLÄMPLIG LAG. Denna beställning ska styras av den enhetliga handelskoden i den stat eller det land där köparen har utfört denna beställning.

 

17. AVSTÅND. Köparens rätt att kräva strikt utförande av denna order ska inte påverkas av något tidigare avstående från utförandet.

 

18. KOMPLETTERANDE VILLKOR. De tilläggsvillkor som bifogas här, om några, ska utgöra en del av denna order.

 

*** Senast uppdaterad 23 mars 2023, 11:58 PST