Skip to content

Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR NORCK INC

1- Godkännande av inköpsorder: Säljarens (Norck Inc i Kalifornien, USA) godkännande av köparens beställning, eller säljarens erbjudande, är uttryckligen villkorat av köparens samtycke till villkoren i dessa allmänna försäljningsvillkor (dessa "Allmänna villkor" ) som styr eventuell försäljning. Säljaren samtycker inte till några motstridiga villkor som föreslås av köparen. Köparens godkännande av artiklar som beskrivs i den medföljande offerten ("Produkter") som säljs nedan visar Köparens samtycke till detta. Om Köparen begär leverans baserat på telefon-, online-, e-post-, post- eller faxorder, gör Köparen det med förståelsen att dessa Allmänna Villkor gäller. Ingen ändring, tillägg, uppsägning eller avstående av något villkor eller villkor kommer att vara bindande för säljaren såvida de inte är skriftliga och undertecknade av säljarens vederbörligen auktoriserade representant.

 

2- Leverans och produktion: All försäljning är slutgiltig. Den utlovade ledtidsräkningen börjar med försäljningsorderdokumentet som skickas till Köparen av Säljaren eller bekräftelse och godkännande av teknisk ritning för tillverkning av Säljaren, beroende på vad som inträffar senare. Ingen retur accepteras och ingen återbetalning utfärdas förutom att Säljaren inte kan leverera varorna enligt specifikationer enligt överenskommelse med Köparen och/eller inom utlovad leveranstid (se punkt 6 för ursäktliga förseningar). Säljaren samtycker till att tillhandahålla varorna och/eller tjänsterna enligt specifikationer som tillhandahålls av Köparen och/eller tillhandahålls av Säljaren, som beställts av Köparen. Om Säljaren inte kan leverera varorna enligt överenskommelse, kan Säljaren återigen försöka förse dem med de överenskomna specifikationerna inom rimlig tid eller annullera beställningen och återbetala den erhållna betalningen till Köparen. Säljarens ansvar och ansvar får under inga omständigheter överstiga det belopp som den erhållit från Köparen och så snart Säljaren återbetalar betalningen från köparen, upphör Säljarens ansvar och ansvar. Om Säljaren inte har mottagit någon betalning från Köparen accepterar Köparen att Säljaren inte har något ansvar och/eller ansvar som följer av oförmågan att leverera beställda produkter enligt beskrivningen och/eller inom den utlovade ledtiden. (Se punkt 13 för mer).

 

Medan det är tillåtet enligt lag kan Säljaren lägga ut produktion av köparens beställningar till tredje parts företag (kontraktstillverkare) i vilket land och var som helst i världen utan geografiska begränsningar och utan skriftligt och/eller muntligt meddelande till Köparna och utan att begära Köparens medgivande . Säljaren kan dela med tredje part Köparens inköpsorderrelaterad information såsom dokumentation, ritningar och specifikationer om den tillhandahålls av Köparen och utan Köparens skriftliga eller uttryckliga medgivande. Säljaren ansvarar för att träffa avtal med tredjepartsleverantörer och kontraktstillverkare för att hålla Köparens orderrelaterade dokumentation och information privat, säker och hemlig. I vilket fall som helst är Säljaren inte ansvarig eller ansvarig juridiskt och/eller ekonomiskt för intrång i Köparens tekniska data eller dokumentation av Säljarens leverantörer, vare sig avsiktligt eller utan avsikt. Säljaren kan dela Köparens dokumentation och/eller ritningar, specifikationer med sina entreprenörer med skriftligt medgivande från Köparen om det finns ett sekretessavtal mellan Köparen och Säljaren, som ger Köparen medgivande att göra detta. Säljaren ansvarar för att tvinga sina entreprenörer att hålla köparens allt material och dokumentation privat under den period som NDA-avtalet förblir intakt. Säljaren är dock inte i något fall ansvarig eller ansvarig juridiskt och/eller ekonomiskt för intrång i Köparens tekniska data eller dokumentation av Säljarens leverantörer, antingen avsiktligt eller inte med avsikt.

 

3- Leverans: Säljaren ansvarar inte för frakt, transport, försäkring, frakt, packning, lagring, hantering, överliggstid, skador eller liknande, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen. Om sådana avgifter är inkluderade i priset enligt försäljningsvillkoren, kommer alla prishöjningar som träder i kraft efter detta datum att vara för köparens räkning. Såvida inte annat avtalats i en skriftlig undertecknad av säljaren, kommer all försäljning att vara förskottsbetalning & Lägg till frakt/FOB ursprung, säljarens lager. Köparen bär, äger och lämnar in anspråk och äganderätten och risken för förlust övergår till köparen vid leverans till köparen på säljarens lager. Alla distributionssändningar och direktleveranser från fabrik är ej avbokningsbara/returnerbara.

 

4 - Prishöjning: Priserna baseras på arbets- och materialkostnader per offertdatum. Eventuella variationer i någon av dessa kostnader efter detta datum kommer köparens räkning efter skriftligt meddelande om prisändringar har lämnats av säljaren.

 

5 - Skatter: Om inte annat föreskrivs i lag kommer alla försäljnings-, punktskatter och liknande skatter, eller tullar som säljaren kan bli skyldig att betala eller inkassera med avseende på produkterna eller deras leverans till köparen, för köparens räkning. Om köparen gör anspråk på befrielse från tull eller skatt, kommer köparen att tillhandahålla lämpligt befrielseintyg till säljaren.

 

6 - Ursäktlig försening: Säljaren ansvarar inte för förseningar i leveransen eller underlåtenhet att leverera på grund av orsaker utanför säljarens kontroll.

 

7 - Köparens specifikationer och gottgörelse: Oavsett om produkterna levereras enligt köparens specifikationer, eller inom den utlovade ledtiden, skadeslöser köparen säljaren och dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, aktieägare, chefer, agenter, anställda, leverantörer, underleverantörer, tjänstemän , kunder, efterträdare och överlåtare från alla skulder, skyldigheter, förluster, skadestånd, straffavgifter, anspråk, åtgärder, processer, skiljeförfaranden och kostnader (inklusive, utan begränsning, advokatarvoden och kostnader, kostnader för rättegångsstöd och arvoden för expertvittnen) och utgifter drabbats av säljaren med avseende på (a) alla påståenden om att produkterna gör intrång i patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, design eller annan immateriell egendomsrätt eller äganderätt eller liknande rättigheter och (b) påstående om att produkterna var felaktigt eller felaktigt tillverkas, levereras eller installeras. Säljaren kommer inte att hållas ansvarig för (a) eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i ritningar eller specifikationer som tillhandahålls eller godkänts av köparen och är inte skyldig att kontrollera eller bekräfta överensstämmelsen, noggrannheten eller adekvatheten hos patent, regulatoriska krav, ritningar, eller liknande specifikationer tillhandahållna till säljaren av köparen eller (b) någon skyldighet att installera produkterna korrekt eller korrekt.

 

8 - Avbetalningar och underleverantörer: Om inte annat uttryckligen anges har Säljaren rätt att leverera Produkterna i omgångar. Alla delbetalningar kommer att faktureras separat och betalas enligt fakturering utan hänsyn till efterföljande leveranser. Underlåtenhet att betala för en delbetalning vid förfallodagen kommer att ursäkta säljaren från att göra framtida leveranser. Säljaren kan lägga ut hela eller delar av dessa villkor på entreprenad till vilken person av vilken nationalitet som helst utan några geografiska begränsningar.

 

9 - Begränsad garanti; Friskrivningsklausul från underförstådda garantier: PRODUKTERNA SÄLJS "BEFINNERLIGT, VAR ÄR". SÄLJAREN GER INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ DE PRODUKTER SÅLDA HÄR, OCH SÄLJAREN AVSÄKER HÄRMED ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, OCH GARANTIER FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÄRSKILT SYFTE, OM NÅGOT SÅDANA SYFTE ÄR KÄNT ELLER OKÄNT. TREDJE PARTS GARANTIER KOMMER ATT GÖRAS TILL KÖPEN I TILLÄMPLIGHET.

 

10 - Betalning: Betalningar kommer att göras inom de villkor som anges på fakturan och/eller e-postofferten. Om Köparen inte följer några betalningsvillkor kan Säljaren hålla inne ytterligare leveranser eller efter eget gottfinnande säga upp dessa Allmänna Villkor varefter eventuella obetalda pengar omedelbart förfaller till betalning. Om, enligt försäljningsvillkoren, kredit förlängs till köparen, förbehåller sig säljaren rätten att återkalla sådan kredit om köparen inte betalar för några produkter vid förfallodagen och säljaren har då rätt att kräva betalning innan ytterligare leveranser av produkter. Alla förfallna betalningar kommer att bära ränta med en räntesats på en och en halv procent (1,5 %) per månad från förfallodagen till det datum då Norck tar emot betalningen eller med den högsta räntesatsen som tillåts enligt statens lagar i Kalifornien, beroende på vilket som är lägst.

 

11 - Meddelande om anspråk: Omedelbart efter mottagandet av produkterna kommer köparen att inspektera varorna. Eventuella anspråk på brist måste göras inom tio (10) dagar efter Köparens mottagande av Produkterna. Alla andra anspråk, inklusive anspråk för påstådda defekta produkter, måste göras inom tio (10) dagar efter det att köparen får kännedom om de fakta som ett sådant anspråk är baserat på, men inte senare än femton (15) dagar efter köparens mottagande av produkterna . Alla anspråk som inte framställts skriftligen och som inte tagits emot av säljaren inom den tidsperiod som anges ovan kommer att betraktas som eftergivna. Med avseende på eventuella defekter som inte går att upptäcka förrän de används eller vid bearbetning vid tillverkning av andra produkter, kommer alla anspråk för eventuella skador eller förluster till följd av sådana defekter att anses avskrivna om de inte görs skriftligen och mottagits av säljaren inom femton (15) ) dagar efter Köparens mottagande av Produkterna eller inom tio (10) dagar efter det att Köparen får kännedom om det påstådda felet som ger upphov till kravet, beroende på vilket som inträffar först, och efter utgången av någon av dessa perioder, tar Köparen uttryckligen allt ansvar för alla sådana skador eller förluster oavsett bearbetning eller användning som kommer att ha ägt rum eller om det påstådda defektet kommer att ha inträffat eller upptäckts före utgången av denna period.

 

12 - Kvittning: Köparen har ingen rätt att kvitta belopp som är skyldiga eller ska betalas till Säljaren enligt detta mot krav eller avgifter som Köparen kan ha mot Säljaren.

Uppsägning vid insolvens. Säljaren kan helt eller delvis avsluta försäljningen av produkter enligt detta avtal om köparen gör någon överlåtelse eller förtroende till förmån för borgenärerna, blir insolvent eller på annat sätt inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning, eller om förfaranden inleds av eller mot köparen med påstående om konkurs , eller insolvens, eller som innebär att en konkursförvaltare utses.

 

13- Exklusivt gottgörelse: KÖPARENS EXKLUSIVA KOMPONENTER ENLIGT DESSA ALLMÄNNA VILLKOR I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA ÅTGÄRDER KOMMER ATT GÄLLA FÖR SKADA ELLER INSTALLATION, ELLER DEFEKT ELLER VID SÄLJARENS VAL, REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV PRODUKT(ERBYTE) S KOSTNAD TILL SÄLJAREN ; OM SKADDADE ELLER DEFEKTISKA PRODUKTER INTE KAN REPARAS ELLER ERSÄTTAS, KAN SÄLJAREN ÅTERBETALA KÖPENS KÖPESPRIS FÖR DEN SÄRSKILDA ARTIKELN AV PRODUKTER SOM ÄR FÖRLUSTER ELLER SKADOR.

 

14- Hela avtalet: Detta instrument innehåller hela avtalet mellan parterna, och inga löften, bestämmelser, villkor, garantier, villkor eller förpliktelser, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, annat än vad som anges häri, kommer att vara bindande för någon av parterna.

 

15- Ansvarsbegränsning: UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SÄLJAREN ATT HA NÅGOT SKYLDIGHET ELLER ANSVAR (VARE I KONTRAKT, GARANTI, TORT (INKLUSIVE FÖRSÖKLIGHET) ELLER ANNAT SÄTT; ITY ELLER SÄLJARENS PRODUKTANSVAR) FÖR TÄCKNING ELLER FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADA ELLER FÖRLUST AV INKOMST, VINST, BESPARINGAR ELLER AFFÄRER SOM UPPKOMST FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT RELATERADE TILL PRODUKTERNA ELLER EN FÖRSÄLJARE OM EN SÄLJARE, EJ SÄLJARE HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. SÄLJARENS SAMLADE ANSVAR (VARE det här uppstår i kontrakt, GARANTI, TORT ELLER ANNAT SÄTT) MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA ELLER EN FÖRSÄLJNING AV SÄLJARE TILL KÖPARE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIVA DET KÖPSPRIS SOM BETALAS AV KÖPAREN FÖR VARAN (DELEN) VILKA FÖRLUSTNINGAR ELLER SKADOR SOM GÖRS.

 

14- Kumulativa gottgörelser, icke-avstående: Säljarens gottgörelser häri kommer att vara kumulativa och utöver alla andra gottgörelser enligt lag eller i rättvisa. Säljarens underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt fullgörande av någon av, eller att utöva några rättigheter eller gottgörelser enligt, säljarens avtal med köparen kommer inte att tolkas som ett avstående eller avstående i någon utsträckning av säljarens rätt att hävda eller förlita sig på någon sådan bestämmelse, rättighet eller gottgörelse i det eller något annat fall; snarare kommer detsamma att förbli i full kraft och effekt.

 

15 - Tillämplig lag: Om Norck Inc. som säljare kommer försäljning av produkter i enlighet med dessa allmänna villkor att tolkas, tolkas och upprätthållas i alla avseenden i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan hänvisning till dess lagvalsprinciper om motsatsen, förutom att FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (1980), eller någon efterföljare till denna, inte är tillämplig. Köparen kommer inte att påbörja eller åtala några åtgärder, processer, förfaranden eller anspråk relaterade till produkterna annat än i statliga eller federala domstolar i Orange County, delstaten Kalifornien. Köparen samtycker härmed oåterkalleligt till sådana domstolars jurisdiktion och plats i samband med alla åtgärder, processer, förfaranden eller anspråk som uppstår under dessa Allmänna Villkor eller genom Säljarens försäljning av Produkter.

 

Om Norck GmbH är säljare kommer försäljning av produkter enligt dessa allmänna villkor att tolkas, tolkas och upprätthållas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Tyskland och delstaten Baden-Württemberg utan hänvisning till dess lagval. principer om motsatsen, förutom att FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (1980), eller någon efterföljare till denna, inte är tillämplig. Köparen kommer inte att påbörja eller åtala någon åtgärd, rättegång, förfarande eller anspråk relaterade till produkterna annat än i statliga eller federala domstolar i Tyskland. Köparen samtycker härmed oåterkalleligt till sådana domstolars jurisdiktion och plats i samband med alla åtgärder, processer, förfaranden eller anspråk som uppstår under dessa Allmänna Villkor eller genom Säljarens försäljning av Produkter.

  

16 - Övrigt: Inga tidigare affärer mellan köpare och säljare och ingen användning av handeln kommer att vara relevant för att komplettera, tolka eller förklara dessa allmänna villkor. Köparen ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar, regler, order och andra krav, nu eller hädanefter i kraft, från alla tillämpliga statliga myndigheter i sin fullgörande av Säljarens avtal med Köparen och användningen av Produkten.

 

17 - Överlåtelse: Dessa allmänna villkor binder och gäller till förmån för säljaren, dess efterträdare och överlåtare. Köparen får inte överlåta någon rättighet eller intresse i Säljarens avtal med Köparen eller delegera fullgörandet av någon av dess skyldigheter utan Säljarens skriftliga medgivande i förväg.

 

18 - Meddelanden: Alla meddelanden kommer att skickas med rekommenderat eller bestyrkt brev med begärt returkvitto (flygpost om det skickas internationellt) till endera partens adress som anges på köpet. Uppsägning kan även ske på annat sätt som överenskommits. Meddelandet träder i kraft vid mottagandet.

Utfärdande av en formell och/eller muntlig inköpsorder till Säljaren utgör ett godkännande av dessa villkor.

 

* Senast uppdaterad den 23 mars 2023 11:50 PST